Bij CMF voelen en gedragen wij ons verantwoordelijk voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Alles wat wij doen staan in het teken van het zo goed mogelijk bedienen van onze klanten. Maar natuurlijk ook het zorgen voor een zo veilig mogelijke werkomgeving voor onze medewerkers.

De directie heeft dit als volgt omschreven in de beleidsverklaring die de basis vormt van het Kwaliteitsbeleid en -handboek:

Integrale kwaliteits-, arbo- ,veiligheidszorg en milieumanagement zijn voor velen in het bedrijfsleven helaas nog steeds een abstract begrip.

Helaas, omdat zorg dragen voor, of eigenlijk het managen van kwaliteit, Arbo, veiligheid en milieu bijdraagt aan het verbeteren van het welzijn van de medewerkers, het resultaat van een bedrijf en de kwaliteit van onze leefomgeving. Voor CMF zijn deze begrippen heel concreet, omdat we er dagelijks mee bezig zijn.

Met het kwaliteits-, Arbo-, veiligheids- en milieumanagementsysteem en dit handboek, waar door alle medewerkers en directie veel zorg en aandacht aan is en voortdurend wordt besteed, is voor allen duidelijk dat deze vier begrippen binnen CMF heel sterk leven. Tevens geeft CMF ook aan haar huidige en toekomstige opdrachtgevers het bewijs in handen van het continue en cyclische proces van innovatie en verbetering.

 Bij de uitvoering van al onze bedrijfsactiviteiten en het gebruik van milieugevaarlijke stoffen zullen naar vermogen de technisch best haalbare en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige effecten op het milieu en op arbeidsomstandigheden tot een minimum te beperken.  Hiermee beogen wij milieuschade, ongevallen, letsel en ziekte zoveel mogelijk te voorkomen. Mede hierom zullen binnen ons bedrijf voor elk werk de risico’s voor wat betreft milieu, gezondheid en veiligheid worden geanalyseerd. Daarmee dient bereikt te worden dat onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden worden vermeden.

Tevens geldt dat preventie van belasting van het milieu en de mens een voortdurend punt van aandacht is in de bedrijfsvoering van CMF en aan continue verbetering onderhevig is. Waardoor en waarmee letsel en ziekte ten gevolge van werkzaamheden voorkomen wordt.

De wet- en regelgeving op milieu- en arbogebied is complex en in de afgelopen jaren enorm uitgebreid. Ook CMF heeft met milieu- en arbeidsomstandighedenwetten te maken en moet en wil uit dien hoofde aan een reeks van voorschriften voldoen. Dit houdt in dat binnen ons bedrijf er zorg wordt gedragen voor een stipte naleving van alle regels op het gebied van kwaliteits-, milieu- en arbeidsomstandigheden.

Laten wij daarom samen proberen de omstandigheden in onze werksituatie zo aangenaam mogelijk te maken. De arbeidsomstandighedenwet geeft immers ook aan dat zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn een taak is voor de werkgever én de werknemers samen. Met de overheid en de maatschappij zal er goed en open contact worden onderhouden met belanghebbenden op kwaliteits-, milieu- en arbogebied.

Kwaliteitsmanagement heeft voor CMF niet alleen op het financiële vlak een positieve invloed op het bedrijf, ook de werksituatie en (werk)omgeving verbetert voor alle betrokkenen aanzienlijk als wij allemaal kunnen en willen bijdragen aan een resultaat waar wij vervolgens trots op kunnen zijn. Hiertoe is deze beleidsverklaring desgevraagd beschikbaar voor het publiek.

Als credo bij CMF geldt: “Avoid the pain, use your brain.”

Hoogachtend,

M. Wognum

Directeur